Архив категорий Noutati

Modificarea deciziei de aprobare  a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

 DECIZIE

      12 iulie  2018                                                                                                              nr. 07/01

 

 

     Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

     a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

 

 

 

În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016  și  în baza  procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico – financiară nr. 07  din  12.07.2018, consiliul orășenesc ,

 

DECIDE  :

 

 1. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2018 în prima lectură , nr.08/01 din 07 decembrie 2017, cu modificările operate prin deciziile nr. 01/01 din 23.01.2018, 02/10 din 21.02.2018, 03/07 din 23.03.2018, 04/01 din 26.04.2018, 05/13 din 24.05.2018 și 06/01 din 22 iunie 2018 prin substituirea în text a cifrelor „17384,4” cu „17446,4” și „19726,7” cu „19788,7”.
 2. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2018 în a doua lectură nr.08/08 din 07 decembrie 2017, cu modificările operate prin deciziile nr. 01/01 din 23.01.2018, 02/10 din 21.02.2018, 03/07 din 23.03.2018, 04/01 din 26.04.2018, 05/13 din 24.05.2018 și 06/01 din 22.06.2018 după cum urmează:

2.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;

2.2. se aprobă în redacția nouă anexa nr. 2 „Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Ocnița pe anul 2018” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;

2.3 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa conform clasificaţiei funcționale și pe programe”, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie;

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Scutelnic Dina, contabil-şef al primăriei or. Ocniţa.

 

 

 

Președintele  ședinței consiliului orășenesc                                                     Ghenadii Gumenîi 

    

             

 Secretarul consiliului orăşenesc                                                                        Axenia  Plăcintă

 

 

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 08/08 din 7 decembrie 2017

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orășenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei
I. VENITURI, total 17446,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 8861,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 19788,7
    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 17049,9
                      din care: cheltuieli de personal 4616,9
                     Investiţii capitale, în total 2738,8
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2342,3
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 2342,3
Acţiuni şi  alte forme de participare în capital  în interiorul ţării 415 1,0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 2341,3
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

Anexa nr. 2

la decizia Consiliului local Ocnița

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

Anexa nr.2

la decizia Consiliului local Ocniţa

 1. 08/07 din 7 decembrie 2017

Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 17446,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2000,0
Impozitul funciar 1131 27,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 539,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 0,5
Taxe pentru servicii specifice 1144 1311,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 150,0
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 30,0
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 4048,0
Renta 1415 73,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 13,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 373,0
Donaţii 1442 10,0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 0,1
Alte venituri 1451 10,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 7270,7
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 1914 1591,1

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

  Anexa nr.3

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 08/08 din 7 decembrie 2017
Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Ocniţa pentru anul 2018

conform clasificaţiei funcţionale și pe program

Denumirea Cod Suma, mii lei
     Cheltuieli recurente, în total 19788,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
      Resurse, total 1848,4
            Resurse generale 1 1838,4
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0
      Cheltuieli, total 1848,4
Exercitarea guvernării 0301 1791,4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 57,0
Servicii în domeniul economiei 04
      Resurse, total 1124,6
            Resurse generale 1 1124,6
           Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 1124,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 53,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1071,6
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
      Resurse, total 9713,5
            Resurse generale 1 4005,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 5707,8
      Cheltuieli, total 9713,5
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2909,0
Aprovizionarea cu apă  şi canalizare 7503 2201,8
Iluminarea stradală 7505 4602,7
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
      Resurse, total 1472,0
            Resurse generale 1 1472,0
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 1472,0
Dezvoltarea culturii 8502 1422,0
Sport 8602 40,0
Tineret 8603 10,0
Învăţămînt 09
    

 

 Resurse, total

 

5474,7

            Resurse generale 1 5111,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 363,0
      Cheltuieli, total 5474,7
Educaţie timpurie 8802 5474,7
Protecţia socială 10
      Resurse, total 155,5
            Resurse generale 1 155,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 155,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 155,5

 

 

 

 

                                   Notă informativă la decizia nr. 07/01  din 12 iulie 2018

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea modificării bugetului local or. Ocniţa pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă totală de 62,0 mii lei după cum urmează:

 • 49,0 mii lei – majorarea transferurilor cu destinație specială pentru educația timpurie în urma creșterii normei de alimentație copiilor (majoarare cu 2,00 lei/zi) și alocarea resurselor financiare pentru prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material (03423/191211).
 • 13,0 mii lei – majorarea plății părinților pentru alimentația copiilor cu 1 leu / zi (grădinița „Ghiocel” – 8,0 mii lei; grădinița „Lăstăraș” – 5,0 mii lei)

Totodată, este necesar de a modifica bugetul local or. Ocnița la partea de cheltuieli, și anume: se îndreaptă la cheltuieli sumele de venituri sus-menționate după cum urmează:

 • 3,8 mii lei – prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material la grădinița „Ghiocel” (08072/0911/8802/00199/ cod eco 212210)
 • 2,6 mii lei – prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material la grădinița „Lăstăraș” (10333/0911/8802/00199/ cod eco 212210)
 • 34,3 mii lei – procurarea produselor alimentare de către grădinița „Ghiocel” (08072/0911/8802/00448/ cod eco 333110)
 • 21,3 mii lei – procurarea produselor alimentare de către grădinița „Lăstăraș” (10333/0911/8802/00448/ cod eco 333110)

În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi modificărilor operate prin deciziile anterioare, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2 și 3  din Decizia consiliului local or. Ocniţa  nr. 08/08 din  07  decembrie 2017 cu privire la aprobarea bugetului local Ocniţa pentru anul 2018. Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate în tabelul 1, 2 și 3 la prezenta notă informativă.

Tabelul 1 la nota informativă

Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale

bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei
Pînă la modificare Modificarea Suma modificată
I. VENITURI, total 1 17384,4 62,0 17446,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 8812,8 49,0 8861,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 19726,7 62,0 19788,7
    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 16987,9 62,0 17049,9
                         din care: cheltuieli de personal 4610,5 6,4 4616,9
Investiţii capitale, în total 2738,8 2738,8
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2342,3 -2342,3
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 2342,3 2342,3
Acţiuni şi  alte forme de participare în capital  în interiorul ţării 415 1,0 1,0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 2341,3 2341,3
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

 

 

Tabelul 2 la nota informativă

 

Modificarea veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
 

Pînă la modificare

 

Modificarea

 

Suma modificată

 
Venituri total: inclusiv 17384,4 62,0 17446,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2000,0   2000,0
Impozitul funciar 1131 27,0   27,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 539,0   539,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 0,5   0,5
Taxe pentru servicii specifice 1144 1311,0   1311,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 150,0   150,0
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 30,0   30,0
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 4048,0   4048,0
Renta 1415 73,0   73,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 13,0   13,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 360,0 13,0 373,0
Donaţii 1442 10,0   10,0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 0,1   0,1
Alte venituri 1451 10,0   10,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 7221,7 49,0 7270,7
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 1914 1591,1   1591,1

 

 

Tabelul 3 la nota informativă

 

Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei 
Pînă la modificare Modificarea Suma modificată
     Cheltuieli recurente, în total 19726,7 62,0 19788,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01    
      Resurse, total 1848,4   1848,4
            Resurse generale 1 1838,4   1838,4
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0   10,0
Cheltuieli, total 1848,4   1848,4
Exercitarea guvernării 0301 1791,4   1791,4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

 

0802 57,0   57,0
Servicii în domeniul economiei 04    
      Resurse, total 1124,6   1124,6
            Resurse generale 1 1124,6   1124,6
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 1124,6   1124,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 53,0   53,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1071,6   1071,6
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06    
      Resurse, total 9713,5   9713,5
            Resurse generale 1 4005,7   4005,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 5707,8   5707,8
      Cheltuieli, total 9713,5   9713,5
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2909,0   2909,0
Aprovizionare cu apă şi canalizare 7503 2201,8   2201,8
Iluminarea stradală 7505 4602,7   4602,7
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08    
      Resurse, total 1472,0   1472,0
  Resurse generale 1 1472,0   1472,0
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 1472,0   1472,0
Dezvoltarea culturii 8502 1422,0   1422,0
Sport 8602 40,0   40,0
Tineret 8603 10,0   10,0
Învăţămînt 09    
      Resurse, total 5412,7 62,0 5474,7
            Resurse generale 1 5062,7 49,0 5111,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 350,0 13,0 363,0
      Cheltuieli, total 5412,7  

62,0

5474,7
Educaţie timpurie 8802 5412,7 62,0 5474,7
Protecţia socială 10    
      Resurse, total 155,5   155,5
            Resurse generale 1 155,5   155,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 155,5   155,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 155,5   155,5

 

 

Please follow and like us:

Declaratia de buna guvernare

Please follow and like us:

График движения маршрутных автобусов по остановочным пунктам г. Окница с 01.01.2018 г.

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Больница»

в сторону ТЛ «М. Садовяну»

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
4 (026) 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
4 (180) 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.00
8 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48  
9 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24

 График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

Остановка « Рынок »

  в сторону  Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  
4 (026) 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24            17.24
4 (180) 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.38 15.38 16.48  
8 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36  
9 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  

в сторону   FEE (РЭС)

Маршрутки

/номер /

Время отправления
1 7.10 7.44 8.18 8.52 9.26 10.00 10.34 11.08 11.42 12.16 12.50 13.24 13.58 14.32 15.06    
3 7.27 8.01 8.35 9.09 9.43 10.17 10.51 11.25 11.59 12.33 13.07 13.41 14.15 14.49 15.23 16.00 16.45

 

 

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка ТЛ «М. Садовяну»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2   7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36
4 (026) 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
4 (180) 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24
8   8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
9   7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.58 13.48 14.48 15.48 16.48

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 

Остановка « Рынок »

 

в сторону  ТЛ «М. Садовяну»  

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24              17.24
4 (026) 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48  
4 (180) 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12  
8 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  
9 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36              17.36

в сторону  магазина «777»

Маршрутки

/номер /

Время отправления
1 7.24 7.58 8.32 9.06 9.40 10.14 10.48 11.22 11.56 12.30 13.04 13.38 14.12 14.46 15.20    
3 7.05 7.41 8.15 8.49 9.23 9.57 10.31 11.05 11.39 12.13 12.47 13.21 13.55 14.29 15.03 15.38 16.24

 

 

 

График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Центр Семейных врачей»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48    
4 (026) 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12
4 (180) 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
8 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24  
9 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00  

 

 График движения

маршрутных автобусов по остановочным пунктам  г. Окница

с 01.01.2018 г.

 Остановка « Регистр»

 в сторону Больницы

 

Маршрутки

/номер /

Время отправления
2 7.41 8.41 9.41 10. 41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41  
4 (026) 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05
4 (180) 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29
8 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17  
9 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53  

 

Please follow and like us:

Concursul pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

 

PRIMĂRIA OR. OCNIŢA,  în condițiile  art.62 alin, 3)  anunţă prelungirea  Concursului  pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară, cu v\rsta de la 22 și  până la 65 ani, vorbitori  de  limbă  maternă  şi rusă cursiv.

Dosarele de participare la Concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen până la 05  ianuarie 2017,  inclusiv, între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Please follow and like us:

Invitaţie de prezentare a ofertelor

Buletin Nr 92 din 17.11.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04134
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI OCNIŢA
Adresa Republica Moldova, Ocniţa, Ocniţa, str. Viteazul Mihai 1
Telefon/fax 373 271 22361
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SUHACI CRISTINA
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru instituţiile preşcolare din or. Ocniţa
Cod CPV 15800000-6
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Cont de decontare 226636
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Cont trezorerial anexa1
Termenul de depunere a ofertelor 27.11.2017 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 27.11.2017 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=22765908

Invitation

Please follow and like us:

Licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice

Pe data de _12.12.2017__, ora 11.00, în incinta primăriei or. Ocniţa, str. M. Viteazu, 1  se va desfăşura :

 1. licitaţia „cu strigare” privind vinderea bunurilor publice
 • Lot nr. 1 —   ½  din casa de locuit  situată pe str. Pușchin , 31,  număr  cadastral  6201 105 .206.01 — la preţul iniţial – 14 000,00 lei

       Pentru participarea la licitaţie este necesar de a prezenta comisiei de licitaţie pînă la data de _07.12.2017_, ora 14.00 următoarele documente: cerere de model stabilit; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; copia buletinului de identitate – pentru persoanele fizice; copia dispoziţiei  de plată a  acontului în mărime de 10 % din preţul  de  expunere a lotului . Taxa de participare pentru fiecare lot în parte: pentru persoanele fizice – 600 lei; pentru persoanele juridice — 1200 lei

Informaţii suplimentare: (271) 2-26-66

 

_12.12.2017_ г. в 11.00  в здании примэрии г. Окница, ул. М. Витязу, 1, состоится аукцион

по продаже публичной собственности :

 • Lot- 1 — ½ жилого дома в г. Окница, ул. Пушкина, 31, кадастровый номер 6201 105.206.01– номинальная цена – 14 000-00 лея

При продаже зданий стоимость земельных участков не включена в стоимость лота.

Сбор для участия в аукционе составляет 600 леев для физических  лиц и 1200 леев для юридических лиц. Желающие принять участие в аукционе, необходимо представить до 14.00 часов _07.12.2017_ в аукционную комиссию заявку для участия установленного образца. Аванс составляет 10% от номинальной цены лота.

Дополнительная информация по тел: (271) 2-26-66.

Please follow and like us:

Proiect Buget pentru anul 2018

Proiect Buget pentru anul 2018

IMG_2756

      Audierile  publice  sunt  o procedură transparentă de colectare de opinii, prin care orice  cetățean al orașului  sau persoană juridică   interesată  își poate aduce contribuţia în  adoptarea bugetului   orașului  pentru anul  viitor.

Miercuri, 15 noiembrie curent , în sala de  ședințe a primăriei orașului  Ocnița  s-au desfășurat  audierile publice  cu privire  la proiectul bugetului localității pe anul 2018 .

În cadrul activității au fost prezenți circa 45 persoane – administratori de întreprinderi, directori de instituții  și organizații din subordonare, persoane fizice.

Rolul de moderator al evenimentului și la asumat  Ion Ciumac   primarul or. Ocniţa .

IMG_2741

Informaţia  despre noţiunile generale de elaborare a bugetului comunităţii  pentru anul 2018 a fost prezentată  de dl Ghenadii  Gumenîi, şef-adjunct al Direcției Finanţe Ocniţa, consilier al consiliului orăşenesc, preşedintele comisiei consultative în sfera economico-financiară.

IMG_2752-1

Proiectul bugetului a fost prezentat de către  Tatiana Arhiliuc ,contabil –şef al primăriei .

În prezentarea sa contabilul-şef  a vorbit despre veniturile și cheltuielile, taxele și impozitele prevăzute pentru anul viitor.  

Pe parcursul audierilor publice participanții si-au  exprimat  opiniile și au înaintat propuneri

( verbale și înscris) de  includere în bugetul comunității pe anul 2018 cheltuieli pentru:

 • construirea unor stații de oprirea  a transportului urban
 • amenajarea unui teren pentru copii în ograda caselor  situate pe str.50 ani ai Biruinței 37-43 ;
 • achiziționarea unui nou mobilier pentru grădinițele de copii din teritoriu;
 • achiziționarea  de carte pentru copii în BPO ș.a.

IMG_2754

  

Please follow and like us:

AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL 2018

PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

INVITĂ   REPREZENTANŢII   SOCIETĂŢII  CIVILE,   MASS-MEDIA  ŞI  PERSOANELE  INTERESATE LA

 AUDIERILE   PUBLICE  

 PE MARGINEA

 PROIECTULUI  BUGETULUI ORAŞULUI OCNIŢA PENTRU ANUL  2018

 

AUDIERILE  PUBLICE 

VOR AVEA LOC PE DATA DE                                 15 NOIEMBRIE 2017 , LA ORA 1400

ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA

FORMULAR PENTRU PROPUNERI Audieri publice 2017

GHIDUL CETAȚEANULUI AUDIERI PUBLICE

Reguli pentru petrecerea audierilor publice

Venituri audieripublice 2018

Cheltuieli buget audieri 2018

GHIDUL CETĂȚEANULUI

PARTICIPANT LA AUDIEREA PUBLICĂ

Ce este o audiere publică?

 • Audierea publică este un forum convocat de autorităţile publice locale, pentru consultarea cetățenilor privind teme de o importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi: adoptarea bugetului sau elaborarea unui plan strategic al comunității, modificări ale taxelor, etc.
 • Scopul audierii publice este ca funcționarii să-I asculte pe cetățeni.
 • Participarea la audierea publică permite cetățenilor să-și exercite drepturile democratice și să-și expună punctul de vedere privind subiectele puse în discuție, pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, a contribui la îmbunătățirea vieții în comunitate.

Ce trebuie să faci pînă la audierea publică?

 1. Informează-te despre Ziua, Ora și Locul unde va avea loc audierea publică;
 2. Află care este tema pusă în discuție;
 3. Află de la reprezentanții primăriei dacă poți obține materiale relevante temei audierii publice (copia Strategiei de Dezvoltare a localității, Agenda, etc.)
 4. Studiază documentele obținute și pregătește întrebările care crezi că trebuie adresate în timpul Audierii publice.

Ce trebuie să faci în timpul audierii publice?

 1. Înregistrează-te în lista participanților,
 2. Ia cuvîntul pentru a-ți prezenta punctul de vedere și / sau întrebările, propunerile la tema audierii, atunci cînd moderatorul îți oferă cuvîntul;
 3. Respectă regulamentul audierii publice (va fi anunțat de moderator la începutul audierii, sau vei primi o copie înainte de eveniment);
 4. Ascultă atent și alți participanți, pentru a evita repetarea întrebărilor;
 5. Respectă opinia celorlalți vorbitori și vei putea cere ca și ei să-ți respecte opinia;
 6. Nu intra în certuri sau dezbateri la teme ce nu au legătura cu tematica evenimentului, cu reprezentanții APL sau alți cetățeni prezenți în sală;
 7. Dacă ai propuneri pe care nu ai reușit să le prezinți în timpul audierii publice, prezintă-le în scris, folosind formularul anexat.

Implică-te dacă vrei să fii ascultat!

 

Please follow and like us:

Primăria or. Ocniţa anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de director la grădinița de copii ” Ghiocel”

A V I Z

Primăria or. Ocniţa   anunţă concurs pentru  ocuparea  postului vacant  de  director  la  grădinița de copii ” Ghiocel” din  localitate .

La concurs pot participa cetăţenii RM cu studii superioare  în  domeniul de formare  profesională   — educația preșcolară , între 22 și  pînă la 65 ani . vorbitori  de  limbă  maternă   şi rusă cursiv  .

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la 29 noiembrie 2017 ,  inclusiv , între orele 800-1700, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

Informații suplementare  tel.  0/271/ 2-23-61

Please follow and like us: