Primăria orașului  Ocnița prelungește perioada concursului

Primăria orașului  Ocnița prelungește perioada concursului

AVIZ CONCURS!

Primăria orașului  Ocnița prelungește perioada concursului (  dispoziția primarului  nr. 66 din 21 august 2023) pentru ocuparea funcției de director al Bibliotecii Publice ”Emil Loteanu”:

Condiții de participare la concurs

 

La funcția de director al instituției  poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare în domeniu cu experienţa de muncă în funcţii de conducere de cel puţin 2 ani;
 • nu a atins vîrsta de pensionare;
 • cunoaște limba română și rusă cursiv ;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

—  este capabil  de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi de muncă

— nu are antecedente penale

 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) și n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director al bibliotecii publice  orășenești ” Emil Loteanu” depun personal sau prin reprezentant legal la  Primăria orașului Ocnița , prin poștă sau prin e-mail (la adresa electronică primaria.ocnita@mail.ru),  pînă la data de  04 septembrie 2023, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 

1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la Regulamentul  privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime

de selectare a personalului din biblioteci ;

2) copia buletinului de identitate/actului care confirmă dreptul de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;

3) copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

4) certificatul medical privind starea sănătăţii (formularul medical nr.086/e, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.1013 din 16 decembrie 2016, perfectat după data anunţării concursului);

5) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4 la Regulament.

6)  planul managerial de dezvoltare a bibliotecii pentru 3 ani.

În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor .

Actele vor fi depuse la Primăria orașului  Ocnița pe adresa: orașul Ocnița, str. M. Viteazu,1 .

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea actelor:

Mariana Scutelnic , telefon de contact: 0/271/23078, 068054382, adresa electronică: primaria.ocnita@mail.ru.

Adresa poștală : MD- 7101

Or. Ocnița

Str. M.Viteazu,1

Data-limită de depunere a actelor – 04 septembrie 2023, ora 15.00.

 

Concursul se va desfășura în baza   Regulamentului privind angajarea prin concurs

a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci nr. 748  din  10.06.2019

 

 

Bibliografia concursului :

 

 1. Legea cu privire la biblioteci. 160 din  20.07.2017
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003
 3. Legea  privind accesul la informații, nr. 982 din 11.05.2000
 4. Legea privind sistemul  unitar  de salarizare  în sectorul bugetar, nr. 270 din 23.11.2018
 5. Hotărîrea Guvernului pentru  punerea în aplicare  a prevederilor  Legii 270/2018 privind  sistemul  unitar  de salarizare  în sectorul bugetar
 6. Hotărârea Guvernului   pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice, nr. 24 din 22.01.2020
 7. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la ședința Consiliului  Biblioteconomic Național  din  07 septembrie  2018
 8. Biblioteconomie și  științe ale informării , Chișinău , a.2020
 9. Lidia Biblioteconomie , a.2008
 10. Biblioteconomie și știinţe ale informării : Manual practic / Ludmila Corghenci, Elena Pintilei, Renata Cozonac ;
 11. Silvia Ghinculov . Managementul informațional în instituțiile infodocumentare /
 12. Centrul Biblioteconomic Național: conținut de calitate și schimbări de perspectivă: Monografie aniversară a 70 de ani de la fondarea Direcției Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării/Bibl.Naț.a Rep.Moldova; echipa de aut.: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci; dir.gen.: Elena Pintilei.- Chișinău: BNRM, 2019. .
 13. Biblioteca publică/trad.din lb.engl.:Irina Digodi, Vladimir Dunduc;red.șt.:Eugenia Bejan;Asoc.Bibliotecarilor din R.Moldova.-Ch.:Epigraf S.R.L.,2007.
 14. Buluță, Gheorghe. Biblioteca XXI: Management & Marketing / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Octavian Mihail Sachelarie.- Târgoviște: Bibliotheca,2012.
 15. Osoianu, Vera. Un deceniu sub semnul reformei / Biblioteca Națională a Republicii Moldova.- Chișinău:
 16. Vera Osoianu – Filip  .Biblioteca publică între percepția tradițională și utilizatorul modern ,    Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2015

 

 

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ