Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

 

AVIZ

          Primăria orașului  Ocniţa   din motivul că actualmente  efectuează lucrări  cadastrale  în cadrul     Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile ,avînd ca temei acordul specialistului  pentru reglementarea  regimului funciar, ce deține la zi statut de pensionar , adresări ale  tinerilor specialiști din domeniu ,    anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la implementarea  politicii  funciare de stat la nivel de autoritate publică locală de nivelul întîi .

Sarcinile de bază:

1.Dirijarea  şi  ținerea la control  respectarea Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri

2.Supravegherea  folosirii  terenurilor de către deţinătorii de teren cu orice titlu conform  destinaţiei   întregii suprafeţe de teren

 1. Înaintarea consiliului orăşenesc Ocniţa spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului

4.Alte  sarcini legate de terenuri

Condiţiile de participare:

 Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse ;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul cadastrului   funciar  evaluării   bunurilor imobile  ș.a.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu

  Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, instruire,elaborare de planuri şi propuneri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei din domeniu, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)Formularul de participare;

b)Copia buletinului de identitate;

c)Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

d)Copia carnetului de muncă;

e)Certificatul medical;

f)Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere

 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor .

 

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la   11 octombrie 2021 , între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Pentru   informații suplementare  contactați  tel.  0/271/ 2-30-78 ; e-mail primaria.ocnita@mail.ru

 

Adresa poștală : MD- 7101

Or. Ocnița

Str. M.Viteazu,1

 

Bibliografie :   

1.COD   Funciar

 1. L E G E privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI  din  28.12.2006
 2. LEGE cadastrului bunurilor imobile , nr.1543 din 25.02.1998

4.LEGE privind monitoringul bunurilor imobile , nr. 267 din 2013

 1. LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, nr. 1308 din 25.07.1997
 2. L E G E cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV  din  16.07.99
 3. LEGE privind delimitarea proprietăţii publice , nr. 29/ din 05.04.2018
 4. HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate public , nr.63 din 11.02.2019

9.HOTĂRÎRE  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere , nr.  136 in 10.02.2009 ș.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal /prin poştă /prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
 2. a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;

a1) scrisoarea de motivare şi curriculumul vitae (CV) – în cazul concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de nivel superior;

 1. b) copia buletinului de identitate;
 2. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. d) copia carnetului de muncă;
 4. e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 5. f) cazierul judiciar;
 6. g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesa
_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ