Архив категорий Informatii Publice

Ședința ordinară din 10 februarie 2022

Pe data de 10 februarie 2022, în incinta primăriei, s-a desfășurat ședința ordinară a consiliului orășenesc. Întrunirea a fost moderată de către dna Ecaterina  Osețcaia, consilier local, profesoară la LT„Gh. Biruitorul„.

În cadrul ședinței au fost prezentate 12 proiecte de decizii.

Dna Dina Scutelnic, contabilul -șef al primăriei a informat audienta despre executarea Bugetului pentru anul 2021.  În ansamblu, anul precedent, pentru  oraș a fost un an favorabil.  Bugetul la Venituri a fost  executat  112 %   față de cel planificat, ceea ce a influențat favorabil asupra activității  primăriei (s-au efectuat mai multe lucrări de dezvoltare a localității – drumuri,  pavare trotuare, reparații, procurare   mașini specializate  etc). (decizie 02 01 Executarea bugetului orăşenesc pe anul 2021; decizie 02 02 Cu privire la modificarea deciziei de aprobare)

Pe parcurs, consilierii  au audiat Dările de seamă ale directorilor  instituțiilor preșcolare  ”Ghiocel„ – dna Mariana Kostenco  și  ”Lăstăraș„ – dna Galina Postovan. (decizie 02 03 Raportul de activitate a grădinițelor de copii)

La ședință a fost aprobat  Planul  de acțiuni în domeniul  protecției  mediului  în orașul Ocnița pentru anul 2022, prezentat de dl Marcel Gîrtopan, viceprimarul or. Ocnița. (decizie 02 04 Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni în domeniul)

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din 17 pe listă.

 

P.S:  Toate actele emise de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate în Registrul de Stat al Actelor Locale (actelocale.gov.md)

Decizii 2022 — Primăria orasului Ocnița (primariaocnita.md)

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice

Decizie de atribuire a contractului de achiziții publice
Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru perioada 01.01.2022 — 31.12.2022

DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice

DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice

darea de seama primaria

 

Planul achiziției publice pentru anul 2022

Planul achiziției publice pentru anul 2022
Găsiți atașat Planul achiziției publice pentru anul 2022, aprobat de Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița

AVIZ CONCURS!

AVIZ CONCURS!

Primăria orașului  Ocnița anunță Concurs (dispoziția primarului  nr. 10 din 09.02.2022) pentru ocuparea funcției de Director al următoarei instituției de învățământ general:

 1. Grădinița de copii ” Lăstăraș”:

Condiții de participare la Concurs

La funcția de director al instituției de învățământ  preșcolar poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare ;
 • are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română și rusă cursiv ;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției; — nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) și n) din Codul muncii.    Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției preșcolare depun personal sau prin reprezentant legal la  Primăria orașului Ocnița , prin poștă sau prin e-mail (la adresa electronică primaria.ocnita@mail.ru), în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
  • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament;
  • copia actului de identitate;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
  • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • proiectul planului de dezvoltare al grădiniței de copii pentru 5 ani.

  Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

  În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

  În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

   

  În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate în copii.

  Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfășurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

  În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF . În acest caz, în ziua desfășurării concursului, sub sancțiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

  În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

  Actele vor fi depuse la Primăria orașului  Ocnița pe adresa: orașul Ocnița, str. M. Viteazu,1 .

  Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea actelor:

  Jdanova Anastasia , viceprimar al or. Ocnița , telefon de contact: 067508661,adresa electronică: primaria.ocnita@mail.ru.

  Data-limită de depunere a actelor – 11 martie  2022, ora 15.00.

   

  Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015, Monitorul Oficial nr.63- 68 din 28.02.2020, art.214).

   

  Bibliografia concursului :

   

  1. Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014
  2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018
  3. Hotărârea Guvernului nr.732/2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă

  Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

  1. Cadrul de Referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul ministerului

  nr.432/2017

  1. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015
  2. Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământu general, cu

  modificările aprobate prin ordinul ministerului nr.1467/2019

  1. Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de

  învățământ general aprobat prin ordinul ministerului nr.269/2020

  1. Ordinul ministerului nr.1074/2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a

  fenomenului plăților informale în sistemul educațional

  1. Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de

  învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului  și

  Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic

  aprobate prin ordinul ministerului nr.77/2013

  1. Cadrul de referință al Curriculumului Național, aprobat prin ordinul Ministerului

  Educației, Culturii și Cercetării nr.432/2017

  1. Cadrul de referinţă al educaţiei timpurii din Republica Moldova, aprobat la Consiliul

  Naţional pentru Curriculum, ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

  nr.1592/2018

  1. Curriculum pentru educaţie timpurie, aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum,

  ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

  1. Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie, aprobat prin Ordinul Ministerului

  Educației, Culturii și Cercetării nr.254/2017

  1. Standardele de învăţare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani (variantă

  revăzută/dezvoltată), aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum, ordinul

  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1592/2018

  1. Ghid de implementare a Curriculumului pentru educație timpurie, a Standardelor de

  învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de

  referință pentru educație timpurie, aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum,

  ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.283/2019

  1. Standardele minime de dotare a instituției de educație timpurie, aprobat prin
  2. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
  3. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
  4. Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019
  5. Hotărârea de Guvern nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a

  instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice

  locale de nivelul al doilea

  1. Hotărârea de Guvern nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.

  270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

  1. Hotărârea de Guvern nr.969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea

  compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituțiile de

  învățământ general public

   

   

HOTĂRÂREA NR.35 DIN 24 DECEMBRIE 2021

 

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR.35 DIN 24 DECEMBRIE 2021

 

În temeiul Hotărârilor CNESP nr.67 din 21 decembrie 2021; CNESP Ocnița , nr. 53 din 23 decembrie 2021   și ca urmare a analizei situației epidemiologice pe plan  local ,rational  și national  , se constată că situația epidemiologică se menține îngrijorătoare la nivel  atît national, cît și local.

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația eidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată înaltă de notificare a cazurilor și o rată scăzută, dar în creștere lentă a mortalității. Delta rămâne în present varianta cea mai răspândită. Totodată, în baza predicțiilor de modelare, se prognozează că varianta Omicron va devein dominantă în primele două luni ale anului 2022. Potrivit situației la zi, tulpina Omicron a fost deja detectată în 95 de țări. În present cercetătorii au ajuns la concluzia că noua tulpină provoacă boli mai puțin severe, însă are cea mai mare contagiozitate, iar numărul de cazuri ar putea fi din nou o problemă pentru sistemul de sănătate.

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS-CoV-2, potențialul puțin studiat al tulpinii Omicron și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în  conformitate cu recomandările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate or. Ocnița,

 

HOTĂRĂȘTE:

1.Se ia act de Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică Ocnița  , nr. 53  din 23.12.2021.

 

 1. 2. Începând cu 27 decembrie 2021, punctul 10 din Anexa 1 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul text:

2.1.La traversarea frontierei de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova se  aplică următoarele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  2.1.1.Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv cele care au tranzitat țări din zona roșie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului  PCR COVID-19, efectuat cu cel puțin 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea întrării  pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc  cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinal. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.Traversarea frontierei de stat pe sensul de întrare în Republica Moldova se permite fără restricții pentru persoanele care nu s-au aflat și nu au tranzitat în ultimele 14 zlle țări incluse în zona roșie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

   2.2.1. certificatul de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finilizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.2.rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu cel puți 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV2,  efectuat cu cel puțin 48  de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea întrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmrea trebuie să fie prezentată în una din limbile limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

2.2.3.concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 pe perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-Covid-19, în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

 

2.3.Persoanele care nu întrunesc condițiile stipulate în punctul 10.2 și 10.3 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică, precum și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuiază un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic AG SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

 

2.4.Se stabilesc excepții de la prevederile punctelor 10.2 și 10.3 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau star febrilă:

2.4.1.copiii cu vârsta până la 12 ani;

2.4.2.elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să  susțină examene, care merg la studii în instituțiile de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora;

10.4.3. brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de trenuri, conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor ritiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

2.4.4 persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

2.4.5. lucrătorii transfrontalieri care întră în Republica Moldova din România, Ucraina, precum  și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate, care fac dovada rapoturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

2.4.6.posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale și speciale și alte asimilate acestora, precum și titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către ONU, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice și consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale acredidate în Republica Moldova, și/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

2.4.7.persoanele în tranzit (care nu depășește 24 de ore de la data înregistrării întrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratu General al Poliției de Frontieră.

2.4.8.persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanțoo lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

 

 1. În perioada 23 decembrie 2021-15 ianuarie 2022, ca măsură de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabilă pentru toate codurile de alertă (verde, galben, portocaliu, roșu), se instituie asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corportaive, nunți, botezuri), organizate cu un număr de participanți de 25 și mai mult, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19, prevăzut la pct.5 din anexa 2 la la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.62 din 22 septembrie 2021.

 

 1. 4. Primăria orașului Ocnița , persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate și formă juridică de organizare vor promova vaccinarea angajaților contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecție și stopare a răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2 și respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlului infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică

 

5.Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică or. Ocnița sunt executorii pentru primărie , pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare , care activează pe teritoriul or. Ocnița .

 

6.Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

 

 1. Se solicită Sectorul de poliție nr.1 (Ocnița) al SSP a IP Ocnița al IGP   să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

 

8.Prezenta Hotărâre va întra în vigoare la momentul publicării pe pagina web a  primăriei orașului Ocnița și Facebook.

 

 

Președintele Comisiei                                    Victor Artamaniuc

 

 

          Secretarul Comisiei                                       Anastasia Jdanova

 

 

 

 

Ședința ordinară a consiliului orășenesc din data de 14 decembrie 2021

În data de 14 decembrie 2021 a avut loc  ședința ordinară a  consiliului orășenesc Ocnița.

Cel mai important subiect, raportat de Dina Scutelnic , contabil –şef  al  primăriei — Aprobarea Bugetului orașului Ocnița  pentru anul 2022, pe marginea cărui au fost organizate anterior Audieri publice, a fost  aprobat în prima și a două lectură  unanim . (decizie 1001 Cu privire la aprobarea bugetului orașului si decizie 1009 Cu privire la aprobarea bugetului orașului)

Un alt subiect relevant, prezentat de Marcel Gîrtopan, viceprimarul or. Ocniţa — Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a orașului Ocnița pe anii 2022-2027 — a fost discutat  și aprobat în cadrul ședinței ordinare a consiliului orășenesc.(decizie 1005 Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare)

Cu susținerea a 8 consilieri din 13 a fost aprobat Proiectul cu privire la Taxele locale  pentru  anul  2022, raportat de către Axenia Plăcintă , secretar al  consiliului  orășenesc. Prezentarea dată a provocat consilierilor mai multe întrebări.  În urma discuțiilor, proiectul a fost aprobat. (decizie 1006 Cu privire la aprobarea taxelor locale)

Ulterior, consilierii au aprobat și Programul de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul  2022, prezentat de către Victor Artamaniuc, primar al or. Ocniţa.(decizie 1016 Aprobarea programului de activitate a consiliului or. Ocniţa pe anul 2022)

În total, consilierii au discutat și aprobat 17 subiecte de Pe Ordinea de zi a ședinței.

P.S:  Toate  actele  emise  de primarul or. Ocnița  sau adoptate de consiliul orășenesc  Ocnița sunt publicate  în Registrul de Stat al Actelor Locale ( actelocale.gov.md)

Audieri Publice cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ocnița pentru anii 2022-2026

Plan_Actiuni_SDSE_Ocnita_2022-2027

La data de 23.11.2021, în incinta Bibliotecii orășenești au avut loc dezbaterile publice cu privire la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Ocnița pentru anii 2022-2026. Au fost puse în discuții cele mai stringente idei de proiecte pe care  primăria orașului, de comun cu instituțiile subordonate, va trebui să le realizeze în următorii 5 ani, întru  dezvoltarea infrastructurii localității  și ridicarea nivelului de trai al cetățenilor.

Participanții la audierile publice au venit cu un șir de propuneri și solicitări care vor fi luate în calcul, prin includerea  în Planul de acțiuni și executarea lor   în următorii ani 5 ani, conform bugetului local disponibil prognozat și atragere de investiții.

Luând în considerație opiniile cetățenilor, acțiunile prioritare ale primăriei vor fi îndreptate spre crearea condițiilor de trai mai confortabil (drumuri , parcuri și alte utilități publice reconstruite) și dezvoltarea economică (atragerea investițiilor și investitorilor pentru crearea locurilor de muncă).

Audieri publice privind elaborarea Bugetului oraşului Ocnița pentru anul 2022

Audierile  publice, pe marginea proiectului Bugetul  orașului Ocnița  pe anul 2022, s-au desfășurat pe data de  23 noiembrie, în sala de lectură a Bibliotecii  publice orășenești Emil Loteanu.

La eveniment au fost  prezenți primarul orașului, Victor Artamaniuc, precum și viceprimarii Anastasia Jdanova și Marcel Gîrtopan, consilieri, agenți economici, simpli cetățeni ai orașului, interesați de acest subiect.

Proiectul bugetului pentru anul 2022 a fost prezentat de către Dina Scutelnic,  contabilul-șef al primăriei. Inițial, Dina Scutelnic a  familiarizat auditoriul  cu  noțiunea de Buget  a unei UAT / oraș, menționând că Bugetul oraşului este un document de bază, important, atât pentru autorităţile publice locale, cât şi pentru întreaga comunitate, deoarece reprezintă un raport financiar care face legătura dintre utilizarea banilor publici şi atingerea obiectivelor comunităţii pe parcursul unui an calendaristic.

Prin urmare, elaborarea şi implementarea bugetului înseamnă un efort comun depus de toţi membrii orașului (atât oficiali, cât şi cetăţenii de rând).

Planificarea bugetară la nivelul autorităţilor locale / oraș este reglementată de patru legi:

— Legea privind finanţele publice locale

— Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar

— Legea bugetului anual de stat

— Legea privind administraţia publică locală

 

Bugetul constă din două părţi: venituri şi cheltuieli.

La capitolul venituri sunt incluse sursele de formare a bugetului (impozite, taxe locale etc.) achitate de către întreprinderi şi cetăţeni. La capitolul cheltuieli sunt indicate activităţile ce vor fi efectuate din sursele acumulate la partea de venituri. Sursele acumulate sunt destinate pentru acoperirea unor cheltuieli ale instituţiilor bugetare (salariile, serviciile comunale, hrana copiilor, amenajarea teritoriului, construcţii şi reparaţii).

Bugetul oraşului indică cum Primăria planifică să acumuleze mijloace necesare pe parcursul anului şi modul de cheltuire a banilor publici.

Contabilul-șef al primăriei orașului Ocnița, Dina Scutelnic, succint, a prezentat Proiectul de buget al orașului  Ocnița pentru anul 2022

Proiectul bugetului Venituri 2022

 

Proiectul bugetului Cheltuieli 2022

În cadrul audierilor publice au fost  înaintate mai multe propuneri :

—  reducerea cheltuielilor pentru iluminatul stradal,  prin  reducerea numărului de  corpuri de iluminat stradal și/sau trecerea la un program de  iluminat stradal limitat;

— atragerea investițiilor sau alocarea  de mijloace financiare  pentru amenajarea unui teren   pentru  tinerii din oraș  (terenul din spatele clădirii Casei de Cultură);

— alocarea finanțelor pentru procurarea mobilierului nou în Bibliotecă;

 

— reparația drumului de acces spre grădiniță  de copii Lăstăraș;

 

— amenajarea unui teren pentru  parcarea  autotransportului  în  preajma grădiniței de copii Ghiocel.

Analizând propunerile și sugestiile din formulare, precum și cele expuse verbal în cadrul audierilor, dl  Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița a apreciat pozitiv interesul cetăţenilor faţă de principalul document de reper în activitatea primăriei, dar și de implicarea lor activă   în procesul de luare a deciziilor.

Propunerile făcute în cadrul audierilor publice vor fi examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate  și consiliului orășenesc.