Stimate contribuabil!

Stimate contribuabil!

Primăria or. Ocnița, Vă informează că, în conformitate  cuart. 282  alin. 1 lit.(1)  din  Codul fiscal al RM, termenul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare existente și/sau dobândite înainte de data de 31 martie inclusiv a anului fiscal în curs, expiră la 30 iunie 2022. Puteți achita impozitul pe bunurile imobiliare în baza avizului de plată prin intermediul:

  • serviciului ”Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare cu Aviz de plată” disponibil pe pagina mpay.gov.md;
  • serviciului ”Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”, disponibil pe pagina sfs.md;
  • la orice oficiul poștal sau instituție bancară din țară.

În cazul neachitării impozitului până la 30.06.2022, pentru fiecare zi de întârziere la plată, va fi calculată penalitatea conform ratei de bază stabilită de Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu   art.228 alin. (3) din  CF RM.

În cazul neachitării benevole a impozitului pe bunurile imobiliare, obligația fiscală restantă va fi încasată în mod forțat prin executare silită, în baza prescripției art.345 Codul de procedură civilă, art.15 Codul de executare, precum și art.156, art.158 Codul fiscal al RM.

Cu speranță de cooperare — primăria or. Ocnița.

 

Уважаемый налогоплательщик!

Примэрия г. Окница информирует Вас о том, что в соответствии с ч.1(1) ст. 282 Налогового Кодекса РМ, срок оплаты налога на недвижимое имущество, имеющегося и/или приобретенного до 31 марта включительно текущего финансового года, истекает 30.06.2022 года. Налог на недвижимое имущество Вы сможете оплатить на основании платежного поручения – посредством:

  • услуги “Оплата налога на недвижимое имущество с Платежным извещением” сайт mpay.gov.md;
  • услуги “Онлайн-оплата налогов и сборов физическими лицами-гражданами” сайт sfs.md;
  • или в любом почтовом или банковском учреждении страны.

В случае неуплаты налога в срок до 30.06.2022 года, за каждый день просрочки платежа, будет произведено начисление пенёй, исходя из базисной ставки установленной Национальным Банком Молдовы, в соответствие с п.3) ст. 228 НК РМ.

В ситуации, когда оплата налога на недвижимое имущество не будет осуществлена в добровольном порядке, не исполненное налоговое обязательство будет взыскано путем принудительного исполнения, исходя из предписании

ст.345 Гражданско-Процессуального Кодекса, ст.15 Исполнительного Кодекса, а также ст. 156, ст.158 Налогового Кодекса РМ.

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ