Архив категорий Noutati

ÎM «Apă Canal Ocnița» сообщает

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ÎM «Apă Canal Ocnița» сообщает всем жителям города, что в связи с проведением дезинфекции и обеззараживания резервуара чистой питьевой  воды и водопроводной   системы,  24.10.2021 с 19.00 часов  по  25.10.2021 до 7.00 утра  в городе не будет воды.

После подачи воды рекомендуем  жителем  города первоначальную воду в объеме 30 литров не использовать для приготовления пищи и питья.

Адмистрация   ÎM «Apă Canal Ocnița»   

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 12 OCTOMBRIE 2021

COMISIA TERITORIALĂ EXTRAORDINARĂ

 DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OCNIȚA

 

HOTĂRÂREA NR. 30 DIN 12 OCTOMBRIE 2021

 

Având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice determinate de pandemia COVID-19 la nivel orășenesc, creșterea    numărului  de cazuri  — 22 în săptămână (04.10-10.10.2021) creșterea ratei contagiozității, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, răspândirea comunitară intensă, ce atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVIP-19 in teritoriul  orașului  Ocnița,

în contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS CoV-2 și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire si răspuns la infecția COVID-19,

în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19,

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.63 din 08 octombrie 2021 și Comisiei  Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Ocnița, nr. 49 din 12 octombrie 2021 , Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

1.Se ia act de  informația prezentată de  dl Victor Artamaniuc , președintele comisiei  și  nota informativă prezentată de CSP Edineț, subdiviziunea Ocnița   privind situația epidemiologică determinată de infecția cu COVID-19 la nivel  raional  în săptămâna 40 (04.10-10.10.2021) , inclusiv local săptămînă 22 (04.10-10.10.2021).

 

2.Se stabilește, în baza indicilor calculați de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pragul de alertă pentru   or. Ocnița  — cod roșu .

 

3.Se solicită în continuare respectarea la nivel de oraș a măsurilor generale de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform anexei nr.1,aprobate prin Hotărîrea CNESP nr.62 din 22.09.2021    (https://gov.md/sites/default/files/h_cnesp_62_red.pdf) și Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a or. Ocnița nr.28 din 23.09.2021.

 

4.Se solicită în continuare respectarea la nivel  de oraș a măsurilor de sănătate publică, stabilite pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform anexei.

 1. Se solicită în continuare promovarea și încurajarea vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu risc înalt de infectare, din următoarele categorii profesionale:

 

1) personalul din instituțiile de educație timpurie   ( gr. de copii ” Ghiocel„ și ” Lăstăraș„)

2) angajații  primăriei și ÎM ” Apă Canal Ocnița”, care acordă servicii, întrând în contact direct cu persoanele fizice;

3) angajații  instituțiilor culturale  ( Casa de Cultură ; Biblioteca public orășenească )

4) angajații  din  sectorul privat ( piețe ; obiecte comerciale /prestări servicii

 

 1. Se ia act despre modelul digital al Certificatului COVID-19 prevăzut la punctul 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița nr. 47 din 23 septembrie 2021 (certificat de vaccinare; certificat de recuperare; certificat de testare), conform anexei nr. 1, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova din data de 15 octombrie 2021.

       6.1. Se ia act despre modelul Certificatului COVID-19, emis de Ministerul Sănătății, prin Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19), în baza datelor prezentate de către instituțiile medico-sanitare. Certificatul COVID-19 se obține prin intermediul portalului electronic https://certificate-covid.gov.md.

       6.2. Certificatul COVID-19 poate fi prezentat în format electronic sau pe suport de hârtie, fiind însoțit în mod obligatoriu de un act de identitate al titularului (buletin de identitate, pașaport etc.), în original, copie sau fotocopie în format digital, sau de un document ce confirmă identitatea titularului (permis de conducere, legitimație de serviciu etc.).

 

 1. Primăria în sensul prezentei Hotărâri, pe perioada stării de urgență în sănătate publică stabilește mobilizarea forțelor și resurselor necesare pentru realizarea măsurilor de răspuns la urgența de sănătate publică, efectuarea verificărilor la unitățile a căror activitate este restricționată, precum și la unitățile pentru a căror activitate sunt instituite măsuri specifice de prevenire și control al infecției COVID-19.

 

 1. Se stabilesc competențele autorităților de supraveghere și control al respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică Ocnița nr.47 din 23 septembrie 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

 1. Primăria orașului Ocnița va informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.

 

 1. 10. Hotărârile Comisiei Teritoriale Extraordinare de Sănătate Publică or. Ocnița sunt executorii pentru Primăria Ocnița , pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare ce locuiesc  și/sau activează pe teritoriul   localității..

 

 1. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.

 

 1. Se solicită Sectorul de Poliție nr.1 (Ocnița) al SSP a IP al IGP subdiviziunea Ocnița, să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

 

 1. Prezenta Hotărâre va întra în vigoare la momentul publicării pe pagina web a Primăriei primăriaocnita.md facebook

 

       

           Președintele Comisiei                                        Victor Artamaniuc              

 

 

          Secretarul Comisiei                                           Anastasia Jdanova

 

Aviz prelungire termen concurs

 

PRIMĂRIA  ORAȘULUI  OCNIȚA

Aviz prelungire termen concurs

 

În conformitate cu prevederile  art. 46 și   art. 48 alin.  b1   din Regulamentul cu privire la  ocuparea  funcției publice   prin concurs  aprobat prin Hotărîrea Guvernului  RM , nr. 201/11.03.2009 se   anunţă prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de  specialist principal pentru reglementarea regimului proprietății funciare) în primăria orașului Ocnița , data-limită  —  18 octombrie 2021,  ora 16-00.

Informația detaliată pentru participare la concurs o puteți accesa :

 • Site-ul —    primariaocnita.md;
 • Facebook — primăria orașului Ocnița ;
 • Secretariat primărie tel. de relații 0/271/23078

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

 

AVIZ

          Primăria orașului  Ocniţa   din motivul că actualmente  efectuează lucrări  cadastrale  în cadrul     Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile ,avînd ca temei acordul specialistului  pentru reglementarea  regimului funciar, ce deține la zi statut de pensionar , adresări ale  tinerilor specialiști din domeniu ,    anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  în calitate de  – Specialist  principal  pentru reglementarea  regimului  proprietății funciare.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la implementarea  politicii  funciare de stat la nivel de autoritate publică locală de nivelul întîi .

Sarcinile de bază:

1.Dirijarea  şi  ținerea la control  respectarea Codului Funciar de către toţi deţinătorii de terenuri

2.Supravegherea  folosirii  terenurilor de către deţinătorii de teren cu orice titlu conform  destinaţiei   întregii suprafeţe de teren

 1. Înaintarea consiliului orăşenesc Ocniţa spre aprobare proiecte de organizare a teritoriului

4.Alte  sarcini legate de terenuri

Condiţiile de participare:

 Condiţii de bază 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbii ruse ;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice –

 • studii — superioare , de licenţă sau echivalente în domeniul cadastrului   funciar  evaluării   bunurilor imobile  ș.a.
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu

  Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, instruire,elaborare de planuri şi propuneri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei din domeniu, consultare, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)Formularul de participare;

b)Copia buletinului de identitate;

c)Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

d)Copia carnetului de muncă;

e)Certificatul medical;

f)Cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere

 

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor .

 

Dosarele de participare la concurs se  pot  depune  la primăria or. Ocniţa, str. Mihai Viteazu,1, în termen pînă la   11 octombrie 2021 , între orele 800-1600, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică.

 

Pentru   informații suplementare  contactați  tel.  0/271/ 2-30-78 ; e-mail primaria.ocnita@mail.ru

 

Adresa poștală : MD- 7101

Or. Ocnița

Str. M.Viteazu,1

 

Bibliografie :   

1.COD   Funciar

 1. L E G E privind administraţia publică locală  nr. 436-XVI  din  28.12.2006
 2. LEGE cadastrului bunurilor imobile , nr.1543 din 25.02.1998

4.LEGE privind monitoringul bunurilor imobile , nr. 267 din 2013

 1. LEGE privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, nr. 1308 din 25.07.1997
 2. L E G E cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV  din  16.07.99
 3. LEGE privind delimitarea proprietăţii publice , nr. 29/ din 05.04.2018
 4. HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate public , nr.63 din 11.02.2019

9.HOTĂRÎRE  cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere , nr.  136 in 10.02.2009 ș.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal /prin poştă /prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:
 2. a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;

a1) scrisoarea de motivare şi curriculumul vitae (CV) – în cazul concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de nivel superior;

 1. b) copia buletinului de identitate;
 2. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. d) copia carnetului de muncă;
 4. e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 5. f) cazierul judiciar;
 6. g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesa

Depuneri de flori în memoria eroilor căzuţi pentru eliberarea Moldovei de invadatori

Administrația Primăriei oraşului Ocniţa,  la 24 august 2021, a participat la depunerea de flori la Monumentul Eroilor căzuţi pentru apărarea Patriei. Evenimentul este dedicat celei de-a 77-a aniversări din ziua eliberării Moldovei de invadatorii naziști germani, prin operațiunea Iași – Chișinău.

Ședința ordinară a consiliului orășenesc Ocnița, din data de 21 iulie 2021

Pe data de 21 iulie  curent  a avut loc  ședința  ordinară a consiliului orășenesc Ocnița . Pe parcurs au fost  puse  în discuție 7 subiecte  cu caracter  general și individual.

Dna Dina Scutelnic a dat citire raportului  Cu  privire la executarea bugetului  orășenesc   pentru I perioada a anului 2021.  Vezi Decizia 07-01

În acest context,  consilierii au aprobat alocarea   mijloacelor financiare  din soldul liber  la 01.01.2021

 • 64,0 mii lei pentru construirea unui trotuar adiacent LT ”Gh. Biruitorul”
 • 51,0 mii lei pentru construirea platformei pe str. 50 Ani ai Biruinței 17
 • 47,0 mii lei pentru efectuarea reparațiilor curente a havuzului. Vezi Decizia 07-02

 

În cadrul ședinței din 21 iulie 2021 Piețele amplasate pe teritoriul or. Ocnița  și  obiectele  comerciale / prestări servicii au fost  eliberate de taxele locale  pe perioada sistării activității  în  perioada  codului roșu  / pandemie  din lunile  februarie – martie  curent. Vezi Decizia 07-03

O discuție aprinsă a fost în jurul   problemei ce ține de  incendierea  spontană a  Poligonului de depozitare a deșeurilor  menajere  or. Ocnița .  Ca urmare a dezbaterilor  a fost adoptată Decizia 07-07.

La ședință au fost prezenți 11 consilieri din 17 aleși.

 

 

Grădinița ,,Ghiocel,, din orașul Ocnița și-a redeschis ușile

 

La 1 iulie grădinița ,,Ghiocel,, din orașul Ocnița și-a redeschis larg ușile pentru zeci de copii. Pe parcursul a două luni,  atât în curte, cât și în incinta grădiniței, s-au efectuat lucrări de reparație și renovare.

Grădinița a beneficiat de finanțare în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (HG nr. 132/2017) implementat cu asistența tehnică a IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.

În cadrul subproiectului au  fost reparate capital 5 foișoare și căile de acces. Costul total al lucrărilor executate constituie 213603,0 lei, dintre care suma de  40201,00 lei a asigurată de  administrația publică locală.

Totodată, în incinta grădiniței a fost instalat sistemul de signalizare antiinceniar și schimbate două cazane în cazangeria instituției în sumă, totală de 260000 lei.

Redeschiderea grădiniței a fost anticipată de sfințirea localului care a fost posibilă datorită unui parteneriat frumos  între părinți, instituție, biserica din oraș și administrația publică locală.

Pregătită pentru a începe noul an de studii, grădinița ,,Ghiocel,, îi așteaptă cu mult drag pe picii din grupa mică, care vor păși pragul grădiniței pentru prima dată.

 

 

În atenția proprietarilor imobilelor din or. Ocnița, de pe străzile: Parcului, Dumbrăvii, Voievozilor, Cireșar

Audierile publice

Primăria orașului Ocnița inițiază  procedura  consultării publice, referitor la documentația cadastrală  realizată în cadrul derulării Proiectului de înregistrare  și evaluare  funciară.

AUDIERILE  PUBLICE  VOR AVEA LOC PE DATA DE 01 IULIE 2021, LA ORA  10:00, ÎN SALA DE ŞEDINŢE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI OCNIŢA, str. M.VITEAZUL, 1.

Propunerile referitor la documentația cadastrală  realizată în cadrul derulării Proiectului de înregistrare  și   evaluare  funciară  supuse  audierilor publice le puteți expedia până la  data  30 iunie 2021   la  adresa electronică a  primăriei —  http://primariaocnita.md/  (primaria.ocnita@mail.ru) pe www.facebook.com/PrimăriaOrașuluiOcnita  și/ sau  pe data de 01.07.2021  în cadrul Audierilor Publice .

SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN ESTE IMPORTANT!

Sincere felicitări, cu ocazia zilei de naștere, adresăm doamnei Maia Taraban, șefa Bibliotecii Publice orășenești «E. Loteanu» din orașul Ocnița!

Să Vă fie viața luminoasă, plină de inspirație și energie, precum sunteți și Dvs! Din numele întregului colectiv al primăriei și al meu personal, Vă urăm multă sănătate, noi proiecte realizate cu succes, satisfacție sufletească de la ceea ce faceți cu atâta dăruire de sine. Meritați aprecierea, mulțumirea și recunoștința tuturor iubitorilor de carte și cunoaștere. Vă admirăm activitatea Dvs profesională, Vă urăm prosperare și un sincer La mulți Ani!

Cu respect, Victor Artamaniuc, primarul orașului Ocnița