Modificarea deciziei de aprobare  a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

Modificarea deciziei de aprobare  a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

 DECIZIE

      12 iulie  2018                                                                                                              nr. 07/01

 

 

     Cu privire la modificarea deciziei de aprobare

     a bugetului oraşului Ocniţa pentru anul 2018

 

 

 

În temeiul art. 14 (2) n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 61 (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014; art. 26 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, ținând cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 279 din 16.12.2016  și  în baza  procesului – verbal al comisiei consultative în sfera economico – financiară nr. 07  din  12.07.2018, consiliul orășenesc ,

 

DECIDE  :

 

 1. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2018 în prima lectură , nr.08/01 din 07 decembrie 2017, cu modificările operate prin deciziile nr. 01/01 din 23.01.2018, 02/10 din 21.02.2018, 03/07 din 23.03.2018, 04/01 din 26.04.2018, 05/13 din 24.05.2018 și 06/01 din 22 iunie 2018 prin substituirea în text a cifrelor „17384,4” cu „17446,4” și „19726,7” cu „19788,7”.
 2. Se modifică decizia consiliului orășenesc Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Ocniţa pe a.2018 în a doua lectură nr.08/08 din 07 decembrie 2017, cu modificările operate prin deciziile nr. 01/01 din 23.01.2018, 02/10 din 21.02.2018, 03/07 din 23.03.2018, 04/01 din 26.04.2018, 05/13 din 24.05.2018 și 06/01 din 22.06.2018 după cum urmează:

2.1. se aprobă în redacția nouă anexa nr.1 ”Indicatorii generali şi sursele de finanțare ale bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018” conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;

2.2. se aprobă în redacția nouă anexa nr. 2 „Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Ocnița pe anul 2018” conform anexei nr. 2 la prezenta decizie;

2.3 se aprobă în redacția nouă anexa nr.3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orăşenesc Ocniţa conform clasificaţiei funcționale și pe programe”, conform anexei nr. 3 la prezenta decizie;

 1. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Scutelnic Dina, contabil-şef al primăriei or. Ocniţa.

 

 

 

Președintele  ședinței consiliului orășenesc                                                     Ghenadii Gumenîi 

    

             

 Secretarul consiliului orăşenesc                                                                        Axenia  Plăcintă

 

 

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 08/08 din 7 decembrie 2017

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului orășenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei
I. VENITURI, total 17446,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 8861,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 19788,7
    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 17049,9
                      din care: cheltuieli de personal 4616,9
                     Investiţii capitale, în total 2738,8
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2342,3
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 2342,3
Acţiuni şi  alte forme de participare în capital  în interiorul ţării 415 1,0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 2341,3
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

Anexa nr. 2

la decizia Consiliului local Ocnița

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

Anexa nr.2

la decizia Consiliului local Ocniţa

 1. 08/07 din 7 decembrie 2017

Sinteza veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 17446,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2000,0
Impozitul funciar 1131 27,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 539,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 0,5
Taxe pentru servicii specifice 1144 1311,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 150,0
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 30,0
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 4048,0
Renta 1415 73,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 13,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 373,0
Donaţii 1442 10,0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 0,1
Alte venituri 1451 10,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 7270,7
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 1914 1591,1

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 07/01 din 12 iulie 2018

  Anexa nr.3

la decizia Consiliului orăşenesc

 1. 08/08 din 7 decembrie 2017
Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Ocniţa pentru anul 2018

conform clasificaţiei funcţionale și pe program

Denumirea Cod Suma, mii lei
     Cheltuieli recurente, în total 19788,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
      Resurse, total 1848,4
            Resurse generale 1 1838,4
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0
      Cheltuieli, total 1848,4
Exercitarea guvernării 0301 1791,4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 57,0
Servicii în domeniul economiei 04
      Resurse, total 1124,6
            Resurse generale 1 1124,6
           Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 1124,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 53,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1071,6
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06
      Resurse, total 9713,5
            Resurse generale 1 4005,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 5707,8
      Cheltuieli, total 9713,5
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2909,0
Aprovizionarea cu apă  şi canalizare 7503 2201,8
Iluminarea stradală 7505 4602,7
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
      Resurse, total 1472,0
            Resurse generale 1 1472,0
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 1472,0
Dezvoltarea culturii 8502 1422,0
Sport 8602 40,0
Tineret 8603 10,0
Învăţămînt 09
    

 

 Resurse, total

 

5474,7

            Resurse generale 1 5111,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 363,0
      Cheltuieli, total 5474,7
Educaţie timpurie 8802 5474,7
Protecţia socială 10
      Resurse, total 155,5
            Resurse generale 1 155,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
      Cheltuieli, total 155,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 155,5

 

 

 

 

                                   Notă informativă la decizia nr. 07/01  din 12 iulie 2018

Proiectul deciziei este elaborat în legătură cu necesitatea modificării bugetului local or. Ocniţa pentru anul 2018 la partea de venituri în sumă totală de 62,0 mii lei după cum urmează:

 • 49,0 mii lei – majorarea transferurilor cu destinație specială pentru educația timpurie în urma creșterii normei de alimentație copiilor (majoarare cu 2,00 lei/zi) și alocarea resurselor financiare pentru prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material (03423/191211).
 • 13,0 mii lei – majorarea plății părinților pentru alimentația copiilor cu 1 leu / zi (grădinița „Ghiocel” – 8,0 mii lei; grădinița „Lăstăraș” – 5,0 mii lei)

Totodată, este necesar de a modifica bugetul local or. Ocnița la partea de cheltuieli, și anume: se îndreaptă la cheltuieli sumele de venituri sus-menționate după cum urmează:

 • 3,8 mii lei – prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material la grădinița „Ghiocel” (08072/0911/8802/00199/ cod eco 212210)
 • 2,6 mii lei – prime de asigurări medicale obligatorii achitate de către angajatori la suma ajutorului material la grădinița „Lăstăraș” (10333/0911/8802/00199/ cod eco 212210)
 • 34,3 mii lei – procurarea produselor alimentare de către grădinița „Ghiocel” (08072/0911/8802/00448/ cod eco 333110)
 • 21,3 mii lei – procurarea produselor alimentare de către grădinița „Lăstăraș” (10333/0911/8802/00448/ cod eco 333110)

În urma modificărilor enumerate mai sus, precum şi modificărilor operate prin deciziile anterioare, se propune aprobarea în redacţie nouă a anexelor 1, 2 și 3  din Decizia consiliului local or. Ocniţa  nr. 08/08 din  07  decembrie 2017 cu privire la aprobarea bugetului local Ocniţa pentru anul 2018. Modificările operate prin prezenta decizie sunt reflectate în tabelul 1, 2 și 3 la prezenta notă informativă.

Tabelul 1 la nota informativă

Modificarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale

bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei
Pînă la modificare Modificarea Suma modificată
I. VENITURI, total 1 17384,4 62,0 17446,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 8812,8 49,0 8861,8
II. CHELTUIELI, total 2+3 19726,7 62,0 19788,7
    Inclusiv:  Cheltuieli recurente, total 16987,9 62,0 17049,9
                         din care: cheltuieli de personal 4610,5 6,4 4616,9
Investiţii capitale, în total 2738,8 2738,8
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -2342,3 -2342,3
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 2342,3 2342,3
Acţiuni şi  alte forme de participare în capital  în interiorul ţării 415 1,0 1,0
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 2341,3 2341,3
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930

 

 

 

Tabelul 2 la nota informativă

 

Modificarea veniturilor bugetului orăşenesc Ocniţa pe anul 2018

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei
 

Pînă la modificare

 

Modificarea

 

Suma modificată

 
Venituri total: inclusiv 17384,4 62,0 17446,4
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2000,0   2000,0
Impozitul funciar 1131 27,0   27,0
Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 539,0   539,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 0,5   0,5
Taxe pentru servicii specifice 1144 1311,0   1311,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 150,0   150,0
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 30,0   30,0
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 1322 4048,0   4048,0
Renta 1415 73,0   73,0
Taxe şi plăţi administrative 1422 13,0   13,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 360,0 13,0 373,0
Donaţii 1442 10,0   10,0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 0,1   0,1
Alte venituri 1451 10,0   10,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 7221,7 49,0 7270,7
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul I 1914 1591,1   1591,1

 

 

Tabelul 3 la nota informativă

 

Modificarea resurselor şi cheltuielilor bugetului orăşenesc Ocniţa

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei 
Pînă la modificare Modificarea Suma modificată
     Cheltuieli recurente, în total 19726,7 62,0 19788,7
Servicii de stat cu destinaţie generală 01    
      Resurse, total 1848,4   1848,4
            Resurse generale 1 1838,4   1838,4
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 10,0   10,0
Cheltuieli, total 1848,4   1848,4
Exercitarea guvernării 0301 1791,4   1791,4
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

 

0802 57,0   57,0
Servicii în domeniul economiei 04    
      Resurse, total 1124,6   1124,6
            Resurse generale 1 1124,6   1124,6
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 1124,6   1124,6
Administrarea patrimoniului de stat 5009 53,0   53,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 1071,6   1071,6
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06    
      Resurse, total 9713,5   9713,5
            Resurse generale 1 4005,7   4005,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 5707,8   5707,8
      Cheltuieli, total 9713,5   9713,5
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 2909,0   2909,0
Aprovizionare cu apă şi canalizare 7503 2201,8   2201,8
Iluminarea stradală 7505 4602,7   4602,7
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08    
      Resurse, total 1472,0   1472,0
  Resurse generale 1 1472,0   1472,0
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 1472,0   1472,0
Dezvoltarea culturii 8502 1422,0   1422,0
Sport 8602 40,0   40,0
Tineret 8603 10,0   10,0
Învăţămînt 09    
      Resurse, total 5412,7 62,0 5474,7
            Resurse generale 1 5062,7 49,0 5111,7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 350,0 13,0 363,0
      Cheltuieli, total 5412,7  

62,0

5474,7
Educaţie timpurie 8802 5412,7 62,0 5474,7
Protecţia socială 10    
      Resurse, total 155,5   155,5
            Resurse generale 1 155,5   155,5
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2    
      Cheltuieli, total 155,5   155,5
Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 155,5   155,5

 

 

_FB_f2e682c62bab12logged_in=true&xd_action=proxy_ready

Об авторе

Ruslan Ciumac administrator

Оставить ответ